701

آموزش ایچیموکو قسمت 5

Binazir Chart 0

یک سیگنال با توجه به ابرها به ضعیف، متوسط و قوی تقسیم می شود. https://binazirchart.com/post/detail/53/ سیگنال خرید ضعیف: در صورتی که هر نوع سیگنال خریدی زیر ابرها داشته باشم، سیگنال خرید ضعیف محسوب می شود. سیگنال خرید متوسط: هر گونه سیگنال خریدی داخل ابرها باشد، متوسط است. سیگنال خرید قوی: هر گونه سیگنال خرید بالای ابرها، سیگنال خرید قوی خواهد بود. همین نکته برای سیگنال فروش به صورت برعکس نیز، صدق می کند. سیگنال سیاه چاله ها: زمانی که یک افت قیمتی اتفاق بیافتد و سنکو اسپنA به صورت سیاه چاله در بیاید، به احتمال 90 درصد قیمت را به سمت خودش می کشاند. نکته مهم: در صورتی که این سیاه چاله در هنگام عوض شدن روند ابر از قرمز به سبز یا از سبز به قرمزباشد، این کشش می تواند خیلی قوی تر باشد و از اعتبار بیشتری برخوردار است.

⏲ 9 month ago Binazir Chart video1

آموزش ایچیموکو قسمت 5

⏲ 9 month ago Binazir Chart video1

یک سیگنال با توجه به ابرها به ضعیف، متوسط و قوی تقسیم می شود. https://binazirchart.com/post/detail/53/ سیگنال خرید ضعیف: در صورتی که هر نوع سیگنال خریدی زیر ابرها داشته باشم، سیگنال خرید ضعیف محسوب می شود. سیگنال خرید متوسط: هر گونه سیگنال خریدی داخل ابرها باشد، متوسط است. سیگنال خرید قوی: هر گونه سیگنال خرید بالای ابرها، سیگنال خرید قوی خواهد بود. همین نکته برای سیگنال فروش به صورت برعکس نیز، صدق می کند. سیگنال سیاه چاله ها: زمانی که یک افت قیمتی اتفاق بیافتد و سنکو اسپنA به صورت سیاه چاله در بیاید، به احتمال 90 درصد قیمت را به سمت خودش می کشاند. نکته مهم: در صورتی که این سیاه چاله در هنگام عوض شدن روند ابر از قرمز به سبز یا از سبز به قرمزباشد، این کشش می تواند خیلی قوی تر باشد و از اعتبار بیشتری برخوردار است.


Binazir Chart -

Comments (0)