293

آموزش ایچیموکو قسمت 22

Binazir Chart 0

هرگز پیش بینی نکنید که بازار به کجا خواهد رفت
ایچیموکو چیست و آموزش تحلیل تکنیکال در بورس با ایچیموکو
https://binazirchart.com/post/detail/191/

https://binazirchart.com/post/detail/79/

· هرگز بالا یا پایین حرکات قیمت را جست و جو نکنید و ذهن خود را درگیر آن نکنید
· همواره به روند اصلی احترام گذاشتهو در مسیر آن معامله کنید
· اجازه دهید که بازار بگوید که روند به پایان رسیده
· عبور قیمت از بعضی ا ز نقاط شرایط الزامی جهت تایید شروع یا پایـان رونـد مـی باشـد پـس بـا صـبرو
تحمل اجازه دهید تا قیمت از این نقاط عبور کند تا شروع با پایان روند تایید شود
· حرکات قیمت را با دید بلند مدت نگاه کنید تا نوسانات و حرکات کوچک برروي شما تاثیرنگذارد
· درك این موضوع که همانطور که معامله در مسیر روند مـی توانـد سـبب موفقیـت هـاي بزرگـی شـود
ممکن است موجب ضررر به همان میزان نیز شود
· درك این موضوع که می توان در هر تایم فریمی معامله کرد

⏲ 7 month ago Binazir Chart video1

آموزش ایچیموکو قسمت 22

⏲ 7 month ago Binazir Chart video1

هرگز پیش بینی نکنید که بازار به کجا خواهد رفت
ایچیموکو چیست و آموزش تحلیل تکنیکال در بورس با ایچیموکو
https://binazirchart.com/post/detail/191/

https://binazirchart.com/post/detail/79/

· هرگز بالا یا پایین حرکات قیمت را جست و جو نکنید و ذهن خود را درگیر آن نکنید
· همواره به روند اصلی احترام گذاشتهو در مسیر آن معامله کنید
· اجازه دهید که بازار بگوید که روند به پایان رسیده
· عبور قیمت از بعضی ا ز نقاط شرایط الزامی جهت تایید شروع یا پایـان رونـد مـی باشـد پـس بـا صـبرو
تحمل اجازه دهید تا قیمت از این نقاط عبور کند تا شروع با پایان روند تایید شود
· حرکات قیمت را با دید بلند مدت نگاه کنید تا نوسانات و حرکات کوچک برروي شما تاثیرنگذارد
· درك این موضوع که همانطور که معامله در مسیر روند مـی توانـد سـبب موفقیـت هـاي بزرگـی شـود
ممکن است موجب ضررر به همان میزان نیز شود
· درك این موضوع که می توان در هر تایم فریمی معامله کرد


Binazir Chart -

Comments (0)