247

آموزش فارکس _ گام سوم _ قسمت چهارم

Matforex 1

در این قسمت که ادامه ی مبحث قبل هست به نحوه ی محاسبه ی پیپ ولیو یا ارزش هر پیپ در نمادهای مختلف پرداختیم

⏲ 2 month ago Matforex videoPackage

آموزش فارکس _ گام سوم _ قسمت چهارم

⏲ 2 month ago Matforex videoPackage

در این قسمت که ادامه ی مبحث قبل هست به نحوه ی محاسبه ی پیپ ولیو یا ارزش هر پیپ در نمادهای مختلف پرداختیم


Matforex 247

Comments (0)