580

آموزش ایچیموکو قسمت 23


https://binazirchart.com/post/detail/80/

معامله در مسیر روند در سیستم ایچی موکو کینکو هیو
هر شخصی که به معامله به روش ایچی موکو تمایل دارد در ابتدا می بایست این سیستم را به خوبی درك کنـد
همین موضوع است که معامله گران به روش ایچی موکو تمایل دارند درك عمیقی از این سیستم داشـته باشـند
تا در دراز مدت بتوانند از این روش سود کسب نمایند توجه داشته باشید یکی از عوامل موفقیت عوامـل روانـی
و خود شناختی معامله گر می باشد که این مهم به خود معامله گر بستگی دارد و باعث بسیاري از موفقیت هـا و
شکست ها می باشد

⏲ 1 سال گذشته Chart video1

آموزش ایچیموکو قسمت 23

⏲ 1 سال گذشته Chart video1

https://binazirchart.com/post/detail/80/

معامله در مسیر روند در سیستم ایچی موکو کینکو هیو
هر شخصی که به معامله به روش ایچی موکو تمایل دارد در ابتدا می بایست این سیستم را به خوبی درك کنـد
همین موضوع است که معامله گران به روش ایچی موکو تمایل دارند درك عمیقی از این سیستم داشـته باشـند
تا در دراز مدت بتوانند از این روش سود کسب نمایند توجه داشته باشید یکی از عوامل موفقیت عوامـل روانـی
و خود شناختی معامله گر می باشد که این مهم به خود معامله گر بستگی دارد و باعث بسیاري از موفقیت هـا و
شکست ها می باشد


Chart -

نظرات (0)