584

آموزش ایچیموکو قسمت 13


https://binazirchart.com/post/detail/109/
اندیکاتور ایچیموکو چیست و چه زمانی میتوان از آن استفاده کرد؟
https://binazirchart.com/post/detail/62/

فلت ها در ایچیموکو بسیار مهم است، همان طورکه ابرکومو خیلی مهم است، فلت شدن تنکنسن و کیجنسن نیزخیلی مهم است. به صورت کلی فلت هایی مهم تر است که پریود و دوره زمانی بیشتری را در برگیرید که در اینجا کیجنسن است.
حرکت همزمان کیجنسن و تنکنسن با هم به یک طرف نشان از روند می دهد.
زمانی که تنکنسن و کیجنسن روی هم بیافتد و به حالت فلت در بیاید یک مقاومت یا حمایت بتنی را درست می کند و چارت نمی تواند آن را بشکند.
اگر کیجنسن و تنکنسن رو به بالا روی هم قرار بگیرند به احتمال خیلی زیاد یک روند رو به رشد بالای 50 درصد خواهید داشت.
هر چقدر این روی هم افتاده عمودی تر باشد، رشد بیشتری دارد.
هر چقدر این فاصله بین این دو کمترباشد روند پر قدرت تر است.

⏲ 1 سال گذشته Chart video1

آموزش ایچیموکو قسمت 13

⏲ 1 سال گذشته Chart video1

https://binazirchart.com/post/detail/109/
اندیکاتور ایچیموکو چیست و چه زمانی میتوان از آن استفاده کرد؟
https://binazirchart.com/post/detail/62/

فلت ها در ایچیموکو بسیار مهم است، همان طورکه ابرکومو خیلی مهم است، فلت شدن تنکنسن و کیجنسن نیزخیلی مهم است. به صورت کلی فلت هایی مهم تر است که پریود و دوره زمانی بیشتری را در برگیرید که در اینجا کیجنسن است.
حرکت همزمان کیجنسن و تنکنسن با هم به یک طرف نشان از روند می دهد.
زمانی که تنکنسن و کیجنسن روی هم بیافتد و به حالت فلت در بیاید یک مقاومت یا حمایت بتنی را درست می کند و چارت نمی تواند آن را بشکند.
اگر کیجنسن و تنکنسن رو به بالا روی هم قرار بگیرند به احتمال خیلی زیاد یک روند رو به رشد بالای 50 درصد خواهید داشت.
هر چقدر این روی هم افتاده عمودی تر باشد، رشد بیشتری دارد.
هر چقدر این فاصله بین این دو کمترباشد روند پر قدرت تر است.


Chart -

نظرات (0)