286

آموزش ایچیموکو قسمت 18

Binazir Chart 0

https://binazirchart.com/post/detail/73/
ایچیموکو چیست و آموزش چیکواسپن در ایچیموکو
https://binazirchart.com/post/detail/127/

سیگنال خرید قوی: در روند صعودی سیگنالی پر قدرت است که 1- چیکو اسپن بالاتر از همه خطوط باشد 2- کندل ها 3- تنکنسن -4کیجنسن -5 موینگ اوریج MA103 6- سنکواسپنa 7- سنکواسپن B.این ترتیب سلامت بودن روند را نشان میدهد. زمانی که این خطوط نزدیک هم بودند، ابتدای حرکت شارپ خواهد بود
در روند های نزولی : 1- چیکواسپن پایینترین خط باشد 2- کندل ها قرار بگیرند 3- تنکنسن 4- کیجنسن 5- موینگ EMA103 6- سنکواسپن A 7- سنکو اسپن B.
نکته مهم: در تمامی ابزارها و اندیکاتورهایی که گفته می شود اولویت اول برای سیگنال گیری #خط_روند است یعنی اگر سیگنال ها را گرفتیم باید منتظر خط روند باشیم که شکسته شود.
در هنگام سیگنال گیری حتما به جایگاه چیکواسپن دقت کنید.
اگر چیکواسپن فلت شود می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت باشد.
دره ها و قله های چیکواسپن می توانند مانند، قله ها و دره های ماژور در کندل ها باشند.

⏲ 2 month ago Binazir Chart video1

آموزش ایچیموکو قسمت 18

⏲ 2 month ago Binazir Chart video1

https://binazirchart.com/post/detail/73/
ایچیموکو چیست و آموزش چیکواسپن در ایچیموکو
https://binazirchart.com/post/detail/127/

سیگنال خرید قوی: در روند صعودی سیگنالی پر قدرت است که 1- چیکو اسپن بالاتر از همه خطوط باشد 2- کندل ها 3- تنکنسن -4کیجنسن -5 موینگ اوریج MA103 6- سنکواسپنa 7- سنکواسپن B.این ترتیب سلامت بودن روند را نشان میدهد. زمانی که این خطوط نزدیک هم بودند، ابتدای حرکت شارپ خواهد بود
در روند های نزولی : 1- چیکواسپن پایینترین خط باشد 2- کندل ها قرار بگیرند 3- تنکنسن 4- کیجنسن 5- موینگ EMA103 6- سنکواسپن A 7- سنکو اسپن B.
نکته مهم: در تمامی ابزارها و اندیکاتورهایی که گفته می شود اولویت اول برای سیگنال گیری #خط_روند است یعنی اگر سیگنال ها را گرفتیم باید منتظر خط روند باشیم که شکسته شود.
در هنگام سیگنال گیری حتما به جایگاه چیکواسپن دقت کنید.
اگر چیکواسپن فلت شود می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت باشد.
دره ها و قله های چیکواسپن می توانند مانند، قله ها و دره های ماژور در کندل ها باشند.


Binazir Chart 286

Comments (0)