313

آموزش ایچیموکو قسمت 16

Binazir Chart 0

چیکو اسپن
ایچیموکو چیست وتحلیلگری با ایچیموکو
https://binazirchart.com/post/detail/111/

https://binazirchart.com/post/detail/68/
خطی هست که دنباله رو قیمت هست.

چه نیازی است که چیکو اسپن به 26 روز قبل ما برود؟ 1-برای اینکه با توجه به گذشته ببینیم روند در چه حالت است 2- نزولی است یا صعودی ؟ 3- شدت این حرکت را متوجه می شویم.
روی این خط یعنی چیکو اسپن میتوان خط روند رسم کرد ، در زمان هایی که گپ قیمتی به وجود میآید یا کندل دوجی زده میشود میتوان از این روش استفاده کرد.
زمانی که سیگنالی دریافت کردید، اگر چیکواسپن زیر ابر کومو باشد، سیگنال ضعیف است و قدرت ندارد، اگر داخل ابرها بود متوسط و اگر بالای ابر بود قوی است.

⏲ 2 month ago Binazir Chart video1

آموزش ایچیموکو قسمت 16

⏲ 2 month ago Binazir Chart video1

چیکو اسپن
ایچیموکو چیست وتحلیلگری با ایچیموکو
https://binazirchart.com/post/detail/111/

https://binazirchart.com/post/detail/68/
خطی هست که دنباله رو قیمت هست.

چه نیازی است که چیکو اسپن به 26 روز قبل ما برود؟ 1-برای اینکه با توجه به گذشته ببینیم روند در چه حالت است 2- نزولی است یا صعودی ؟ 3- شدت این حرکت را متوجه می شویم.
روی این خط یعنی چیکو اسپن میتوان خط روند رسم کرد ، در زمان هایی که گپ قیمتی به وجود میآید یا کندل دوجی زده میشود میتوان از این روش استفاده کرد.
زمانی که سیگنالی دریافت کردید، اگر چیکواسپن زیر ابر کومو باشد، سیگنال ضعیف است و قدرت ندارد، اگر داخل ابرها بود متوسط و اگر بالای ابر بود قوی است.


Binazir Chart 313

Comments (0)