576

آموزش ایچیموکو قسمت 21

Binazir 0

https://binazirchart.com/post/detail/186/ ایچیموکو چیست و آموزش سیگنال گیری با چیکو اسپن https://binazirchart.com/post/detail/78/ شکست کومو یک استراتژي معاملاتی می باشد که در تمامی تایم فـریم هـا کـاربرد دارد هرچنـد کـه در تـایم فریم هاي بالاتر مانند روزانه ، هفتگـی و ماهیانـه از قـدرت و اعتبـار بـالاتري برخـوردار اسـت معاملـه بـه روش شکست کومو از ناب ترین استراتژي ها در سیستم ایچی موکو می باشد زمانی که قیمت از کومو عبـور کنـد و در بالاي کومو بسته شود سیگنال خرید صادر می شودو میتوان انتظار داشت که مـدتی رونـد صـعودي خواهـد بود و چنانچه قیمت در زیر کومو بسته شود سیگنال فروش صادر خواهـد شـد و مـی توانـد مـدتی انتظـار رونـد نزولی را داشته باشیم

⏲ 9 month ago Binazir video1

آموزش ایچیموکو قسمت 21

⏲ 9 month ago Binazir video1

https://binazirchart.com/post/detail/186/ ایچیموکو چیست و آموزش سیگنال گیری با چیکو اسپن https://binazirchart.com/post/detail/78/ شکست کومو یک استراتژي معاملاتی می باشد که در تمامی تایم فـریم هـا کـاربرد دارد هرچنـد کـه در تـایم فریم هاي بالاتر مانند روزانه ، هفتگـی و ماهیانـه از قـدرت و اعتبـار بـالاتري برخـوردار اسـت معاملـه بـه روش شکست کومو از ناب ترین استراتژي ها در سیستم ایچی موکو می باشد زمانی که قیمت از کومو عبـور کنـد و در بالاي کومو بسته شود سیگنال خرید صادر می شودو میتوان انتظار داشت که مـدتی رونـد صـعودي خواهـد بود و چنانچه قیمت در زیر کومو بسته شود سیگنال فروش صادر خواهـد شـد و مـی توانـد مـدتی انتظـار رونـد نزولی را داشته باشیم


Binazir -

Comments (0)