325

آموزش ایچیموکو قسمت 19

Binazir Chart 0

https://binazirchart.com/post/detail/193/
ایچیموکو چیست و آموزش مقدماتی اندیکاتور ایچیموکو
https://binazirchart.com/post/detail/75/

اعتبار اجزاء ایچیموکو در مقاومت ها و حمایت ها
فلت شدگی این اجزاء به ترتیب اعتبار بیشتری دارد.
سنکو اسپن b: چون دارای پریود 52 روزه است و هر چقدر مقدار پریود یا دوره بیشتر باشد، اعتبار بیشتری دارد.
کیجنسن
سنکو اسپن a
تنکنسن
چیکواسپن: چیکو اسپن معمولا به صورت دره و قله در می آید و فلت شدگی کمتری دارد.
ترکیب قوی برای مقاومت یا حمایت
کیجونسن، فلت شده باشد و سنکواسپن b فلت شده باشد فلت تنکنسن و یک قله چیکو اسپن در یک قیمت مشخص.
ترکیب متوسط برای مقاومت و حمایت
فلت کیجنسن، فلت سنکو اسپن a و قله چیکو اسپن باشد.
ترکیب ضعیف برای مقاومت و حمایت
فلت تنکنسن، فلت سنکو a و قله چیکواسپن باشد.
یک قلق: برای اینکه فلت شدگی هارا بهتر تشخیص دهید کیجنسن را در قسمت تنظیمات ضخیم کنید.

⏲ 3 month ago Binazir Chart video1

آموزش ایچیموکو قسمت 19

⏲ 3 month ago Binazir Chart video1

https://binazirchart.com/post/detail/193/
ایچیموکو چیست و آموزش مقدماتی اندیکاتور ایچیموکو
https://binazirchart.com/post/detail/75/

اعتبار اجزاء ایچیموکو در مقاومت ها و حمایت ها
فلت شدگی این اجزاء به ترتیب اعتبار بیشتری دارد.
سنکو اسپن b: چون دارای پریود 52 روزه است و هر چقدر مقدار پریود یا دوره بیشتر باشد، اعتبار بیشتری دارد.
کیجنسن
سنکو اسپن a
تنکنسن
چیکواسپن: چیکو اسپن معمولا به صورت دره و قله در می آید و فلت شدگی کمتری دارد.
ترکیب قوی برای مقاومت یا حمایت
کیجونسن، فلت شده باشد و سنکواسپن b فلت شده باشد فلت تنکنسن و یک قله چیکو اسپن در یک قیمت مشخص.
ترکیب متوسط برای مقاومت و حمایت
فلت کیجنسن، فلت سنکو اسپن a و قله چیکو اسپن باشد.
ترکیب ضعیف برای مقاومت و حمایت
فلت تنکنسن، فلت سنکو a و قله چیکواسپن باشد.
یک قلق: برای اینکه فلت شدگی هارا بهتر تشخیص دهید کیجنسن را در قسمت تنظیمات ضخیم کنید.


Binazir Chart 325

Comments (0)