174

آموزش ایچیموکو قسمت 15

Binazir Chart 0

ایچیموکو چیست و سیگنالهای ایچیموکو https://binazirchart.com/post/detail/65/ https://binazirchart.com/post/detail/110/ زمانی که خط روند شکسته شد وارد معامله میشویم. حد ظرر خود را همان خط روند قرار میدهیم ، پس از تعیین حد سود برای خود و شکسته شدن حد سود اولیه نیمی از سرمایه خود را خارج میکنیم. میتوانیم حد ظرر اولیه را به حد سود اولیه انتقال داده و یک حد سود جدید برای خود در نظر بگیریم. اگر تنکنسن روی کیجنسن حالت 7 داشته باشد نوید یک صعود خوب را می دهد

⏲ 2 month ago Binazir Chart video1

آموزش ایچیموکو قسمت 15

⏲ 2 month ago Binazir Chart video1

ایچیموکو چیست و سیگنالهای ایچیموکو https://binazirchart.com/post/detail/65/ https://binazirchart.com/post/detail/110/ زمانی که خط روند شکسته شد وارد معامله میشویم. حد ظرر خود را همان خط روند قرار میدهیم ، پس از تعیین حد سود برای خود و شکسته شدن حد سود اولیه نیمی از سرمایه خود را خارج میکنیم. میتوانیم حد ظرر اولیه را به حد سود اولیه انتقال داده و یک حد سود جدید برای خود در نظر بگیریم. اگر تنکنسن روی کیجنسن حالت 7 داشته باشد نوید یک صعود خوب را می دهد


Binazir Chart 174

Comments (0)