200

آموزش ایچیموکو قسمت 20

Binazir Chart 0

https://binazirchart.com/post/detail/77/
ایچیموکو چیست و سیگنالهای خرید و فروش با اندیکاتور ایچیموکو
https://binazirchart.com/post/detail/229/

سیگنال ضعیف کراس چیکو اسپن:
سیگنال ضعیف کراس چیکو اسپن صعودي زمانی اتفاق می افتد که در زمان کـراس قیمـت پـایین کومـو قـرار
داشته باشد
سیگنال ضعیف کراس چیکو اسپن نزولی زمانی اتفاق می افتد که در زمان کراس قیمت بالاي کومو قرار داشته
باشد
در مثال زیر سیگنال هاي قوي و ضعیف کراس چیکو اسپن نمایش داده شده است توجه داشته باشید با توجه به
این چیکو اسپن 26 روز عقب تر می باشد ، چیکو می بایست قیمت را کراس نماید . در نقطه A1 چیکو منحنـی
قیمت را از بالا به پایین کراس کرده است ( کراس نزولی)و همزمان قیمت در نقطه A2 قرار دارد با توجه به این
که قیمت در بالاي کومو قرار دارد سیگنال ضعیف فروش صادر شده است.

⏲ 2 month ago Binazir Chart video1

آموزش ایچیموکو قسمت 20

⏲ 2 month ago Binazir Chart video1

https://binazirchart.com/post/detail/77/
ایچیموکو چیست و سیگنالهای خرید و فروش با اندیکاتور ایچیموکو
https://binazirchart.com/post/detail/229/

سیگنال ضعیف کراس چیکو اسپن:
سیگنال ضعیف کراس چیکو اسپن صعودي زمانی اتفاق می افتد که در زمان کـراس قیمـت پـایین کومـو قـرار
داشته باشد
سیگنال ضعیف کراس چیکو اسپن نزولی زمانی اتفاق می افتد که در زمان کراس قیمت بالاي کومو قرار داشته
باشد
در مثال زیر سیگنال هاي قوي و ضعیف کراس چیکو اسپن نمایش داده شده است توجه داشته باشید با توجه به
این چیکو اسپن 26 روز عقب تر می باشد ، چیکو می بایست قیمت را کراس نماید . در نقطه A1 چیکو منحنـی
قیمت را از بالا به پایین کراس کرده است ( کراس نزولی)و همزمان قیمت در نقطه A2 قرار دارد با توجه به این
که قیمت در بالاي کومو قرار دارد سیگنال ضعیف فروش صادر شده است.


Binazir Chart 200

Comments (0)